CÔNG TY LUẬT TNHH SUNLAW

Lầu 3 số 42 Lê Thành Phương - Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa.

Trao giá trị - Nhận niềm tin

Tiếng Việt English

Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi luật sư

                                                                                                      Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 125/QĐ-BTV)
 
LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
 
Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2018
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Đợt 2 năm 2018
 
 
 

            Kính gửi : - Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
                              - Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sư hành nghề luật sư
 
Tôi tên là : ………………………., sinh ngày 01 tháng 10 năm 1992
Chứng minh nhân dân số: …………….. Ngày cấp: 06/06/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú : ………………………
Địa chỉ liên hệ : …………………….
Số điện thoại : ………………                       Email: ……………….
Là người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư: tỉnh Khánh Hòa
Bằng cử nhân luật số: …………..Ngày cấp: ……….  Nơi cấp: Đại học Luật Hà Nội
Giấy Chứng nhận đào tạo nghề luật sư số: ………………………………..
Được công nhận tập sự theo Quyết định số: ………………………………..
Thời gian tập sự 12 tháng kể từ ngày 05/12/2017 đến ngày 05/12/2018
Tên luật sư hướng dẫn : ……………………
Tên Tổ chức hành nghề luật sư quản lý người tập sự : ……………………………….
Địa chỉ Tổ chức hành nghề luật sư số ……………………………………..
         
          Căn cứ các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, xét thấy đủ điều kiện theo quy định, tôi xin đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư xem xét để tôi được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2018 do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức.
     Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNLAW :

☎️ Liên hệ ngay Hotline: 088.918.1585

Email:

Địa chỉ :

CÔNG TY LUẬT TNHH  SUNLAW - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA